Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Ophævelser: elev/virksomhed

Når prøvetiden på 3 måneder er overstået, er uddannelsesaftalen som udgangspunkt uopsigelig, medmindre både virksomheden og eleven bliver enige om at ophæve den.

Årsag til ophævelsen anføres ved afkrydsning. Ophævelsen kan kun ske efter gensidig aftale eller såfremt modparten har misligholdt sine forpligtelser væsentligt, eller hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller er bristet. Ophævelse skal ske inden for 1 måned efter, at den hævende part har fået kendskab til eller ved anvendelse af almindelig agtpågivenhed burde have fået kendskab til den omstændighed, som begrunder ophævelsen, jf. § 61, stk. 3. I henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser skal eleven/lærlingen have et bevis for den gennemførte del af oplæringen. 

Ophævelser skal ske gennem www.laerepladsen.dk inden fratrædelsesdato. 

Se vejledning til ophævelser her:

Vejledning til meddelelse om ophævelse af uddannelsesaftale (uvm.dk)

Uanset årsagen til ophævelsen er kun virksomheden forpligtet til at underskrive. Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part ensidigt hæve aftalen. Dermed kan begge parter ved underskrift på ophævelsesblanketten ensidigt ophæve aftalen. Ved ensidig ophævelse fra virksomhedens side er elevens/lærlingens eventuelle underskrift på ophævelsesblanketten alene en bekræftelse på, at eleven/lærlingen har modtaget ophævelsen og er således ikke nødvendigvis en accept.