Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Regler for fravær

HANSENBERG er forpligtet til at registrere, om eleven er til stede i undervisningstiden. I tilfælde af eventuelt fravær, er HANSENBERG forpligtet til at vurdere, om der skal trækkes i praktikværtens elevrefusionen fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Eleven skal oplyse HANSENBERG om grunden til fravær under skoleophold. Såfremt HANSENBERG vurderer, at fraværet er ugyldigt, fratrækkes et beløb svarende til fraværets længde fra praktikværtens lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). 

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet eller barsel henvises til elevoverenskomsten. Såfremt eleven har et fravær under uddannelsen på mere end 10 % af den fastsatte uddannelsestid, kan der indgås aftale om forlængelse af uddannelsestiden. En aftale herom vil ofte blive indgået, såfremt eleven er ansat på deltid, har haft barselsorlov eller anden form for orlov. En aftale om forlængelse af uddannelsestiden, skal godkendes af Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje (DFU). Lærepladsen og elev kontakter DFU herom.

Fraværsprocedure gældende for alle elever på HANSENBERG:

Registrering af tilstedeværelse.

  • Læreren registrerer elevens tilstedeværelse for hver time i uddata+
  • Læreren registrerer om elevens fravær er godkendt eller ikke godkendt

Godkendt fravær er:

  • Sygdom som er meddelt skolen rettidig - samme dag senest kl. 8
  • Konsultation hos speciallæge, bøjletandlæge og på sygehuset
  • Teori- og køreprøve samt kørsel på køreteknisk anlæg 
  • Dødsfald og begravelse blandt nærmeste
  • En jobsamtale i forbindelse med praktikpladssøgning
  • Deltagelse i Forsvarets Dag
  • Varetagelse af borgerligt ombud
  • Deltagelse i elevdemokratiske møder og lign.