Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Vejledning til praktikbog og erklæring om oplæring

Erklæring om oplæring

Vedrører den enkelte oplæringsperiode og skal underskrives og vises på skolen sammen med praktikbogen. Erklæringen er dokumentation for, at eleven har gennemført oplæringsperioden. Desuden skal den afsluttende erklæring om oplæring (afsluttende praktikerklæring) foreligge for, at man kan få udstedt sit uddannelsesbevis. Denne blanket hentes på skolens hjemmeside eller på www.ddd.dk , og den skal sendes til skolens studiesekretariat ved afsluttet oplæring.

Hvorfor en praktikbog?

En veterinærsygeplejerskeelevs uddannelsesforløb er opdelt i skoleperioder og oplæringsperioder. En stor del af den praktiske uddannelse foregår på praktikstedet. Denne praktikbog henvender sig til den uddannelsesansvarlige på praktikstedet. Den er tænkt som en plan over hensigtsmæssig rækkefølge af de praktiske elementer, der indgår i elevens uddannelse på praktikstedet samt en sikring af elevens praktiske uddannelse. Praktikbogen tager højde for, at emnerne er placeret hensigtsmæssigt i forhold til skoleperioderne. Praktikbogen kan også downloades fra skolens hjemmeside.

Skolekalender, praktikerklæring, praktikbog - vsp - HANSENBERG 

Hvad er målene for oplæringstiden ifølge uddannelsesordningen?

Praktikmålene for hele oplæringstiden ifølge uddannelsesordningen kan ses til sidst i dokumentet. Praktikbogen er lavet ud fra disse praktikmål. Det betyder, at alle elever med en uddannelsesaftale skal opnå alle de nævnte mål.

Hvordan bruges praktikbogen?

Praktikbogen refererer som nævnt til en række praktikmål. De er grupperet inden for oplæringsperioder, og kan bruges som en huskeliste for den praktiske oplæring, det forventes, der foregår på praktikstedet. Målene kan markeres på forskellig vis efter en oplæringsperiode. Nogle mål vil ligge som en optakt til skolefagene, andre gange vil målene ligge efter skolefagene, så eleven får mulighed for at afprøve sin erhvervede viden. Praktikbogen udfyldes af den uddannelsesansvarlige og eleven i fællesskab. Målene markeres med en niveauvurdering, svarende til ”er orienteret om”, ”har prøvet” eller ”har rutine i”. Der kan være krav om, at eleven skal prøve, eller direkte opnå rutine i visse arbejdsopgaver. Dette markeres med mørke felter i kolonnerne ”er orienteret om” og/eller ”har prøvet”. Der er fokus på progression i oplæringsforløbet.

Kommentarfelt:

Udover de nævnte kolonner, er det muligt at angive, at eleven ikke har fået demonstreret/ikke er orienteret om en given arbejdsopgave. Denne kolonne kan bruges undtagelsesvis. Bemærk at praktikstedet altid har en forpligtelse til at ”orientere” eleven om arbejdsopgaven, hvis klinikken ikke har udstyret eller ikke udfører arbejdsopgaven. Er der særlige omstændigheder, der gør, at praktikbogen ikke kan udfyldes som foreskrevet, kan dialogboksen lige inden underskriftområdet bruges. Her angives hvordan de manglende praktikmål opnås, f.eks. i næste oplæringsperiode. Hvis elevens praktikbog ikke er udfyldt på behørig vis, kan dette afstedkomme henvendelse fra skolen eller det faglige udvalg til oplæringsstedet. Praktikbogen underskrives af eleven og den uddannelsesansvarlige ved afslutningen af hver af oplæringsperioderne. Når eleven kommer på et skoleophold, medbringes praktikbogen. Hvor det er relevant, bruges den i undervisningen. Praktikbogen er en hjælp til at strukturere undervisningen på praktikstedet og optimere samspil mellem praktik og skole. Praktikbogen skal følge eleven gennem hele uddannelsesforløbet.