Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Målepinde

Målepinde, også kaldet praktikmål/oplæringsmål, fremgår af praktikbogen. 
Det betyder, at alle elever med en uddannelsesaftale skal opnå alle de nævnte mål. Når praktikværten 
skriver under på en uddannelsesaftale med eleven, forpligter man sig til at oplære eleven i praktikmålene

Jævnfør gældende bekendtgørelse skal eleverne opnå følgende kompetencer/oplæringsmål:

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-4.

Stk. 2. Eleven skal have følgende kompetencer med præstationsstandarden begynderniveau:

1) Eleven kan under vejledning, planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces.

2) Eleven kan forklare og skelne mellem de mest almindelige faglige begreber, der anvendes i en veterinærvirksomhed.

3) Eleven kan betjene og vedligeholde de mest almindelige instrumenter, udstyr og apparater i en veterinærvirksomhed.

4) Eleven kan genkende basal dyreadfærd og skelne det fra adfærd under sygdom og stress.

5) Eleven kan under vejledning, sikkert og hensigtsmæssigt, håndtere de for familiedyrspraksis relevante dyregrupper.

6) Eleven har kendskab til grundlæggende lovgivning for mærkning af kæledyr.

7) Eleven kan gengive anbefalingerne for vaccinationsprogrammer for hund og kat.

8) Eleven kan betjene kunder med rådgivning og salg inden for dyrefoder og plejeprodukter til raske dyr.

9) Eleven kan deltage i den daglige telefonbetjening og håndtere de mest almindelige opgaver som tidsbestilling og videregivelse af beskeder.

10) Eleven har kendskab til de almindelige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med røntgenstråling, anæstesiapparater og omgang med kemikalier.

11) Eleven har kendskab til grundlæggende arbejdsmiljøregler.

12) Eleven kan udføre korrekt løfte/bære-teknik i forskellige arbejdssituationer.

13) Eleven kan genkende og forklare de basale begreber inden for pattedyrsanatomi.

14) Eleven kan samarbejde med det øvrige personale i løsning af fælles opgaver.

15) Eleven kan anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, som eksempelvis at følge en vejledning eller procedurebeskrivelse.

16) Eleven kan betjene de i klinikken dagligt anvendte it-programmer.

17) Eleven kan udføre daglig kasseoptælling.

18) Eleven kan under vejledning gengive metoder, der sikrer forsvarlig hygiejne og smitteforebyggelse.

19) Eleven har kendskab til grundlæggende principper om velfærd, røgt og pleje samt ernæring for relevante dyregrupper.

20) Eleven har kendskab til kommunikationsmodeller og kan forholde dem til klinikkens behov for at kommunikere såvel i forhold til omverdenen som på sociale medier.

21) Eleven kan udarbejde en grundlæggende mediestrategi til sociale medier i forhold til udvalgte målgrupper.

22) Eleven kan analysere klinikkens arbejdsgange og bidrage til en effektiv og korrekt kommunikation.

23) Eleven kan bidrage til en intern kommunikation, der fremmer medarbejdernes trivsel og mentale sundhed.

24) Eleven har kendskab til, hvordan kommunikation på det veterinære område har betydning for rådgivning af klienter i forbindelse med bl.a. konflikter og sorgbearbejdelse.

Stk. 3. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter: Erhvervsinformatik på F-niveau, bestået.

Stk. 4. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. oktober 2020.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan kommunikere, servicere og samarbejde med kolleger, klienter og samarbejdspartnere på en professionel og venlig måde.

2) Eleven kan forstå og håndtere forskellige typer interpersonelle relationer.

3) Eleven har rutine i at håndtere affald, herunder medicinrester og kemikalier på en miljømæssig forsvarlig måde.

4) Eleven har rutine i at anvende almindelig tekstbehandlings- og praksisadministrationsprogrammer og kan formidle via digitale medier og it-værktøj.

5) Eleven har rutine i og kan varetage arbejdsopgaver inden for tidsbestilling, afregning, salg og markedsføring af produkter og ydelser på en tilfredsstillende måde over for klienter og praksis.

6) Eleven kan selvstændigt vejlede klienter om valg af kæledyr, reproduktion, normal adfærd og røgt og pleje af raske dyr, ernæringsbehov og relevant lovgivning.

7) Eleven har rutine i og kan selvstændigt vejlede klienter om pasning og pleje af raske dyr, samt erkende afvigelser fra normalen.

8) Eleven kan vurdere og selvstændigt anvende viden om dyrs behov for behandling på baggrund af viden om immunologiske reaktioner samt almindelige organ- og infektionssygdomme, herunder zoonoser.

9) Eleven har rutine i og kan selvstændigt udføre forebyggelse af smittespredning samt tilrettelægge og udføre rengøring, oprydning, klargøring af lokaler, opstaldnings- og indlæggelsesfaciliteter.

10) Eleven har rutine i at håndtere og klargøre patienterne til undersøgelse og behandling samt at assistere ved undersøgelse og behandling.

11) Eleven kan udføre simple diagnostiske tests, herunder opsamling, udtagning, forsendelse og bearbejdning af prøver.

12) Eleven kan forberede dyret til diagnostiske undersøgelser samt betjene, klargøre og vedligeholde laboratorieudstyr, instrumenter, materialer og udstyr til diagnostiske undersøgelser, herunder røntgen, EKG, ultralyd og endoskopi samt konstatere almindeligt forekommende fejl ved ovenstående.

13) Eleven har rutine i og kan selvstændigt optage røntgenbilleder af en høj diagnostisk kvalitet på en sikker og forsvarlig måde for både dyr og mennesker samt udføre diagnostiske tests, herunder udtagning af biologisk prøvemateriale og bearbejdning af prøver.

14) Eleven kan sikre, at dyr modtager førstehjælp, når det er påkrævet, og sikre korrekt information til de relevante personer.

15) Eleven har rutine i og kan selvstændigt planlægge og udføre pleje og behandling af dyr i samarbejde med dyrlægen, samt kan assistere og indgive lægemidler, vacciner og anæstetika.

16) Eleven kan beregne dyrets væske og ernæringsbehov, samt kan foretage væsketerapi og har viden om sondefodring.

17) Eleven kan overvåge patientens tilstand og reagere korrekt på ændringer heri.

18) Eleven kan anlægge og skifte forbindinger samt udføre simple behandlingsteknikker, herunder sårpleje og tandrens.

19) Eleven har viden om at optage EKG samt udføre røntgenkontrastundersøgelse af mavetarmkanalen og urinblæren (pneumocystografi).

20) Eleven har viden om laserbehandling med laserklasse IIIB.

21) Eleven har rutine i at lægge trachealtubus og intravenøst kateter. Eleven kan ilægge sonder og katetre.

22) Eleven har rutine i og kan selvstændigt vedligeholde, klargøre og udvælge lokaler og udstyr, herunder inhalationsanæstesiudstyr og materialer til operationer korrekt, samt klargøre patient og operationsfelt og assistere under operationen.

23) Eleven har rutine i at overvåge patienten omhyggeligt både under og efter operationen, herunder at konstatere kritiske situationer i patientens tilstand og at reagere herpå.

24) Eleven kan afslutte simple, ukomplicerede operationer med suturering af huden og kan udføre postoperativ pleje.

25) Eleven kan deltage ved induktion, vedligeholdelse og afslutning af bedøvelsen og kan applicere anæstetika, herunder inhalationsanæstesi.

26) Eleven kan udlevere receptpligtig medicin efter dyrlægens anvisning og udlevere paraveterinære produkter til klienter og redegøre for den korrekte anvendelse, håndtering og eventuelle bivirkninger af disse til klienten.

27) Eleven har rutine i at vejlede og støtte klienterne respektfuldt angående deres dyrs behandlingsbehov og de muligheder, der kan tilbydes og kan vejlede og instruere klienterne om efterbehandling.

28) Eleven kan foretage enkle regnskabsvurderinger, herunder styre et varelager økonomisk forsvarligt.

Stk. 2. Rutine i kompetencemålene i stk. 1 skal opnås gennem oplæringen.