Styrk Veterinærsygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsesaftaler

Digital registrering af uddannelsesaftaler:

Med et NemID medarbejdersignatur (bestilt på Virk.dk) kan du som elevansvarlig nemt registrere uddannelsesaftaler digitalt. Aftalerne kan dog kun laves fremadrettet i dato, men kan underskrives digitalt. Dette sker via:

Lærepladsen (laerepladsen.dk)

Blanketter:

På UVM.dk finder alle blanketter som benyttes ved uddannelsesaftaler, både ved indgåelse, tillæg og ophævelser.

Indgå uddannelsesaftaler | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Typer af blanketter:

Uddannelsesaftale-blanketten benyttes ved ny tegning af en elev, der ikke har været ansat i virksomheden tidligere.

Tillægsblanketten benyttes ved fx:

  • "Kortaftale" og efterfølgende "Rest-aftale"
  • Forlængelse/afkortning af uddannelsesaftale fx grundet barsel, sygdom m.m.
  • Ændringer i virksomhedens forhold fx nyt CVR.nr.

Ophævelsesblanket:

Årsag til ophævelsen anføres ved afkrydsning. Ophævelsen kan kun ske efter gensidig aftale eller såfremt modparten har misligholdt sine forpligtelser væsentligt, eller hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller er bristet. Ophævelse skal ske inden for 1 måned efter, at den hævende part har fået kendskab til eller ved anvendelse af almindelig agtpågivenhed burde have fået kendskab til den omstændighed, som begrunder ophævelsen, jf. § 61, stk. 3. I henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser skal eleven/lærlingen have et bevis for den gennemførte del af oplæringen. 

Læs mere i denne "Vejledning til meddelelse om ophævelse af uddannelsesaftale"

Bevis for gennemført oplæring til og 3.HF:

10-afsluttende-hjaelper-3-hf-praktikerklaering-dec-16.pdf (hansenberg.dk)

Bevis for gennemført oplæring efter 6.HF:

6-afsluttende-samlet-praktikerklaering-vsp-bek-2018.pdf (hansenberg.dk)

Uanset årsagen til ophævelsen er kun virksomheden forpligtet til at underskrive. Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part ensidigt hæve aftalen. Dermed kan begge parter ved underskrift på ophævelsesblanketten ensidigt ophæve aftalen. Ved ensidig ophævelse fra virksomhedens side er elevens/lærlingens eventuelle underskrift på ophævelsesblanketten alene en bekræftelse på, at eleven/lærlingen har modtaget ophævelsen og er således ikke nødvendigvis en accept.